180043 180046 180050 180051 180052 180053 gallery2 lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๒ กันยายน ๒๕๖๓ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว
๒. พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ