091019 091019_2 091019_3 091019_4 091019_5 091019_6 091019_7 091019_8 091019_9 091019_10 091019_11 091019_12 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก
ประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น
๒. นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้