1 2 3 4 5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์
ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔
อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.ว่าด้วยการสรรหา
ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี
และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่า ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ