190430 (1) 190430 (2) 190430 (3) 190430 (4) 190430 (5) 190430 (6) 190430 (7) 190430 (8) 190430 (9) 190430 (10) 190430 (11) 190430 (12) 190430 (13) 190430 (14) 190430 (15) 190430 (16) 190430 (17) 190430 (18) flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

คณะพิจารณาจริยธรรม รางวัลเกียรติยศจักรดาว โดยมี พลเอก สุรชาติ เหลือพร้อม ประธานคณะพิจารณาจริยธรรมฯ เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ไซเบอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๗ กองบัญชาการกองทัพไทย