:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๕๙
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
พลเอก ธีรชัย นาควานิช
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง
พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์
๑๐ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
๑๑ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๑๒ พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
๑๓ นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร
๑๔ พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง
๑๕ นาวาโทธรรมนูญ วรรณา
๑๖ พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ