:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2555
 
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
 
พลอากาศเอก อภิสิทธิ์  จุลโมกข์ พลเรือเอก ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์
พลเอก ฉัตรชัย  ธรรมรักษา
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พลโท ธวัชชัย  สมุทรสาคร พลโท สำเร็จ  ศรีหร่าย
พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง พลโท อุดมเดช  สีตบุตร
   
  นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย