:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2556
 
พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
 
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร พลเอก ตุลกฤต รักษ์เผ่า พลเอก ทนงศักดิ์  อภิรักษ์โยธิน
พลเอก ดอกเตอร์
ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
พลโท พอพล มณีรินทร์ พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ พลตรี บุญชู เกิดโชค
พันเอก หลักแก้ว อัมโรสถ พลตรี อรรฐพร โบสุวรรณ พลตำรวจตรี ดอกเตอร์
ปิยะ อุทาโย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พันเอก ดอกเตอร์
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
นาวาโท ดอกเตอร์
กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง