จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2557
 
พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี
 
พลเรือโท รองศาสตราจารย์พิเศษ
พงศ์สรร ถวิลประวัติ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
พลตำรวจโท วินัย ทองสอง พลตรี มณี จันทร์ทิพย์ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร พันเอก นที ศุกลรัตน์