:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2558

พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์

นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร

พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง

นาวาโทธรรมนูญ วรรณา
 
พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
 
 
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี ||2555 ||2556 ||2557