:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
จักรดาวคือบ้านของเรา
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี 2559

พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม

พลเอก ธีรชัย นาควานิช

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

พลเอก ทวีป เนตรนิยม

พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง

พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์
 
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
 
 
ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวปี ||2555 ||2556 ||2557 ||2558