0 001 16 2 29 1 31 1 37 61 62 67 69 70 86 92 94 120 124 126

๑ มี.ค.๖๐ มูลนิธิศิษย์เก่ารร.ตท. จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนระเบียบ มูลนิธิศิษย์เก่ารร.ตท.ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวลัเกียรติยศ จักรดาว” ๑ มี.ค.๖๐ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “ทบทวนระเบียบมูลนิธิศิษย์ เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนคุณสมบัติของศิษย์เก่าที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว เพื่อปรับปรุง ระเบียบข้อพิจารณา ในการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ให้เหมาะสม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสต่อไป