01 02 03 04 05
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณา เพื่อหาผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้วยมติเสียงข้างมากในที่ประชุม ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปี ๒๕๕๙