040960_1 040960_2 040960_3 040960_4 040960_5 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1
๔ กันยายน ๒๕๖๐ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ