DSCN9097 DSCN9098 DSCN9099 DSCN9100 DSCN9102 DSCN9103 DSCN9105 DSCN9106 DSCN9107 DSCN9108 DSCN9109 DSCN9110 DSCN9111 DSCN9112 DSCN9113 DSCN9114

เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ น. ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพิจารณา แก้ไขระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ และการช่วยเหลือศิษย์เก่าทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓. รูปแบบการจัดงานเกียรติยศจักรดาว
lightbox com jquery by VisualLightBox.com v5.4