DSC08391 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DSC08124 DSC08128 DSC08132 DSC08137 DSC08138 DSC08148 DSC08150 DSC08157 DSC08159 DSC08210 DSC08214 DSC08218 DSC08221 DSC08224 DSC08230 DSC08232 DSC08237 DSC08243 DSC08252 DSC08255 DSC08265 DSC08270 DSC08276 DSC08280 DSC08283 DSC08287 DSC08303 DSC08314 DSC08319 DSC08344 DSC08345 DSC08346 DSC08351 DSC08352 DSC08353 DSC08356 DSC08362 DSC08363 DSC08370 DSC08371 DSC08372 DSC08375 DSC08380 DSC08381 DSC08382 DSC08384 DSC08388 DSC08389 DSC08390

เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยมี พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์  เกิดสุข  ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔  อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์
        ๑.  เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับ การคัดเลือกมาจากประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น
        ๒.  นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น  เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก  จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้