DSC_7409 DSC_7417 DSC_7418 DSC_7419 DSC_7421 DSC_7424 DSC_7426 DSC_7427 IMG_1682 IMG_1684 IMG_1688 IMG_1693 IMG_1695 IMG_1696 IMG_1703 IMG_1709 IMG_1710 IMG_1713 IMG_1725 IMG_1728 IMG_1737 IMG_1739 IMG_1747 IMG_1750 IMG_1755 IMG_1763 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1

๑๐ ต.ค.๖๐ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับ การคัดเลือกมาจากประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น ๒. นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้