1 2 3 4 5 6 7 jquery lightbox flash playerby VisualLightBox.com v5.7

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น
๒. นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้