1 2 3 4 5 6 free photo setting frames websitesby VisualLightBox.com v6.1
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว
พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ