01 2 3 7 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 34 35 37 39 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 DSC_0001 DSC_0010 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0118 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0159 DSC_0163 DSC_0166 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับ การคัดเลือกมาจากประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น ๒. นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้