RSCN9793 01 DSC_3082 DSC_3083 DSC_3084 DSC_3085 DSC_3086 DSC_3087 DSC_3088 DSC_3089 DSC_3091 DSC_3092 DSC_3093 DSC_3096 DSC_3098 DSC_3099 DSC_3100 DSC_3101 DSC_3102 DSCN9717 DSCN9718 DSCN9719 DSCN9720 DSCN9721 DSCN9722 DSCN9723 DSCN9724 DSCN9725 DSCN9726 DSCN9727 DSCN9728 DSCN9729 DSCN9730 DSCN9731 DSCN9732 DSCN9733 DSCN9734 DSCN9735 DSCN9736 DSCN9737 DSCN9738 DSCN9739 DSCN9740 DSCN9741 DSCN9743 DSCN9744 DSCN9749 DSCN9750 DSCN9751 DSCN9752 DSCN9754 DSCN9755 DSCN9756 DSCN9758 DSCN9759 DSCN9762 DSCN9763 DSCN9773 RSCN9782 RSCN9786 RSCN9787 RSCN9788

๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗   โดยมี พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์  เกิดสุข  ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  เป็นประธานการประชุมฯ  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔  อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย  กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  -เพื่อพิจารณาสรรหาศิษย์ดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว โดยการนำเสนอเกียรติประวัติ และผลงานของศิษย์เก่า รร.ตท.  จำนวน ๑๘ ท่าน
  -เพื่อพิจารณารายชื่อศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี