160221 160221_1 160221_2 160221_3 160221_4 160221_5 160221_6 160221_7 160221_8 160221_9 160221_10 160221_11 gallery2 lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ไซเบอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๗ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ