DSC_1846 DSC_1849 DSC_1858 DSC_1860 DSC_1861 DSC_1864 DSC_1866 DSC_1867 DSC_1868

tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาไชยานุภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๓ ชด.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ