DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038
๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ และกำหนดกรอบการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ