PIC_0527 1DSCN9941 1DSCN9944 1DSCN9947 1DSCN9948 1DSCN9965 1DSCN9970 1DSCN9973
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานการประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคาร ๒ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ