01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรับฟังการนำเสนอเกียรติประวัติและผลงานของศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้รับ การคัดเลือกมาจากประธาน /กรรมการเตรียมทหาร รุ่นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรบุคคลดีเด่น
๒. นำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและคัดสรรของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อพิจารณาและลงมติด้วยเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีนี้