วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ พื้นที่โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้) บ้านท่ากระทุ่ม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธาน ซึ่งมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ และมอบต้นกล้าให้กับท่านประธาน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่
- พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิฯ
- พลตรี ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการ มูลนิธิฯ
- พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล เหรัญญิก มูลนิธิฯ

โครงการ “ ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้ ๘๒ พรรษา องค์มหาราชินี ”
หน่วยรับผิดชอบ ได้แก่ : กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ : กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย มวลชนกองทัพไทย องค์กรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ คน
และนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนของกรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒๓๑ โรงเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ ลดภาวะวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่าของกองบัญชาการกองทัพไทย
๔. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ และเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการปลูกป่า โดยใช้วิธีปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง
๕. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา โดยปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว ให้คงอยู่ต่อไป
๖. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทย กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่างๆ อันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

Picture Photo Album by VisualLightBox.com v2.3