94720 94722 94726 94727 94728 94731 94732 94734 94735 94736 94737 94742 94743 94744 94745 94746 94747 94748 94750 94751
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา ตท.๑๑ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต