DSCN9999 DSC00531 DSC00532 DSC00534 DSC00537 DSC00541 DSC00544 DSC00546 DSCN9998

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เลขานุการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ผู้แทนมอบเงินบริจาค “โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อรณรงค์ หาทุนสมทบมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการก่อสร้างอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในรายการพิเศษ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร