01 02 03 04 05 06 07
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องส่งสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ