DSCN8210 DSCN8212 DSCN8213 DSCN8214 DSCN8261 DSCN8262 DSCN8263 DSCN8264


๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้มูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)