๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐๐๐ น.  ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น  ๔  อาคาร บก.นทพ.  ถ.นาวงประชาพัฒนา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
              ๑.เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
              ๒.เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดงานเกียรติยศจักรดาว การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหารายได้  และการดำเนินงานของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ในรอบปีที่ผ่านมา               ๓.เพื่อทราบสถานภาพการเงินและรายรับ - รายจ่าย และงบดุล ประจำปี ๒๕๕๖
              ๔.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
              ๕.เพื่อพิจารณาแผนงานประจำปี ๒๕๕๗