1 2 3 DSC_7630 DSC_7632 DSC_7640 DSC_7641 DSC_7642 DSC08508 DSC08509 DSC08510 DSC08511 DSC08512 DSC08514 DSC08515 DSC08516 DSC08517 DSC08518 DSC08519 DSC08520 DSC08523 DSC08524 DSC08525 DSC08526 DSC08527 DSC08528 DSC08529 DSC08531 DSC08532 DSC08533
tutorial lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.4 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   :         จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.  ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณา เพื่อหาผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้วยมติเสียงข้างมากในที่ประชุม ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปี ๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้ ได้มีศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการสรรหาจากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๘ ท่าน และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี และจารึกชื่อ ณ อนุสรณ์สถาน รร.ตท. จำนวน ๕ ท่าน