270121 270121_1 270121_2 270121_3 270121_4 270121_5 270121_6 270121_7 270121_8 270121_9 270121_10 270121_11 270121_12 270121_13 270121_14 270121_15 270121_16 270121_17 270121_18 270121_19 270121_20 270121_21 as3 lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๔
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก