DSC_4038 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0232 DSC_0246 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0256 DSC_0260 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0276 DSC_0286 DSC_0325 DSC_0471 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0479 DSC_0485 DSC_0488 DSC_0491 DSC_0494 DSC_0500 DSC_0503 DSC_0507 DSC_0511 DSC_0517 DSC_0519 DSC_0525 DSC_3826 DSC_3831 DSC_3832 DSC_3866 DSC_3883 DSC_3886 DSC_3900 DSC_3931 DSC_3943 DSC_3944 DSC_3945 DSC_3956 DSC_3958 DSC_3961 DSC_3967 DSC_3971 DSC_3976 DSC_3980 DSC_3986 DSC_3989 DSC_3992 DSC_4013 DSC_4037 DSC_0341 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 9 1 2 3 4 5 6 7 8 DSC_0352 DSC_0343 DSC_0345 DSC_0347 DSC_0349 DSC_0351 DSC_0395 DSC_0381 DSC_0383 DSC_0387 DSC_0390

๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี  ๒๕๕๗ 
การจัดงาน  “เกียรติยศจักรดาว”  ได้จัดทุกปีสืบทอดกันมา  โดยถือวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร  คือวันที่ ๒๗ มกราคม  ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗  ซึ่งศิษย์เก่าเตรียมทหารได้เห็นความสำคัญของสถาบัน  โดยได้จัดงานและมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศกำลังกาย  กำลังความคิด  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก่อให้เกิดผลดีแก่กองทัพ  สังคมและประเทศชาติ   และรางวัลจักรดาวสดุดี แก่ผู้แทนศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมถึงการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  “เกียรติยศจักรดาว”  แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

lightbox gallery mootools by VisualLightBox.com v5.4