1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 011 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 58 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2559 โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมพิธี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย พิธีรับการเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร พิธีมอบรางวัล จักรดาวสดุดีแด่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 พิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” จัดขึ้นในวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ที่มี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธาน และศิษย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ รวม 30 ท่าน เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมูลนิธิ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานมูลนิธิ การมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” เป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
สำหรับในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ได้แก่
1. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เตรียมทหารรุ่นที่ 15 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเอก ธีรชัย นาควานิช เตรียมทหารรุ่นที่ 14 ผู้บัญชาการทหารบก
3. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เตรียมทหารรุ่นที่ 15 ผู้บัญชาการทหารเรือ
4. พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ เตรียมทหารรุ่นที่ 2 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงฯ
5. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เตรียมทหารรุ่นที่ 12 สาขาการวิจัย
6. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เตรียมทหารรุ่นที่ 15 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงฯ
7. พลเอก ทวีป เนตรนิยม เตรียมทหารรุ่นที่ 16 สาขาพัฒนาสังคม
8. พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง เตรียมทหารรุ่นที่ 19 สาขาการทหาร
9. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์ เตรียมทหารรุ่นที่ 22 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
10. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ เตรียมทหารรุ่นที่ 26 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
รายชื่อผู้แทนฯ รับรางวัลจักรดาวสดุดี ในปี 2559 และรายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่
1. คุณธีราพร จิตนาวา ผู้รับรางวัลแทน พลเรือเอก สาทิพ จิตนาวา เตรียมทหารรุ่นที่ 30 เกี่ยวข้องเป็น ภรรยา
2. คุณสุวรรณา ชัยวนนท์ ผู้รับรางวัลแทน พลเรือเอก สกนธ์ ชัยวนนท์ เตรียมทหารรุ่นที่ 35 เกี่ยวข้องเป็น มารดา
3. นาวาอากาศโท เฉลียว นิวาศานนท์ ผู้รับรางวัลแทน นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ เตรียมทหารรุ่นที่ 45 เกี่ยวข้องเป็น บิดา