3 5 4 5 (1) 4 5 7 5 8 5 9 1 10 1 11 1 13 1 14 1 16 1 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 930 31 32 33 34 35 nextgen gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๙ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก และศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมพิธี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก กิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วย พิธีรับการเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร พิธีมอบรางวัล จักรดาวสดุดีแด่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ พิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” จัดขึ้นในวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ที่มี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธานจัดงานฯ และศิษย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ รวม ๓๐ ท่าน เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบโดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมูลนิธิ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานมูลนิธิ การมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” เป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ได้แก่

๑. พลเอก ปราการ ชลยุทธ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๕ อดีตรองเสนาธิการทหาร สาขาการทหาร

๒. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

๓. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๖ ผู้บัญชาการทหารบก สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

๔. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

๕. พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๖ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สาขาพัฒนาสังคม

๖. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๗ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

๗. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ สาขาพัฒนาสังคม

๘. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล เตรียมทหารรุ่นที่ ๓๑ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

รายชื่อผู้แทนฯ รับรางวัลจักรดาวสดุดี ในปี ๒๕๖๐ และรายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่

๑. อ.ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ผู้รับรางวัลแทน พลตรี นพพร เรือนจันทร์ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๙ เกี่ยวข้องเป็น ภรรยา

๒. พันตำรวจโท สมคิด เตชะเสน ผู้รับรางวัลแทน นาวาอากาศตรี พสิษฐ์ เตชะเสน เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๑ เกี่ยวข้องเป็น บิดา

๓. นาวาอากาศโท วิรัช จันทร์กระจ่าง ผู้รับรางวัลแทน เรืออากาศเอก อลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๖ เกี่ยวข้องเป็น บิดา

๔. คุณวิมล ปัถวี ผู้รับรางวัลแทน นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี เตรียมทหารร่นที่ ๔๓ เกี่ยวข้องเป็น มารดา