DSCN7568_resize DSCN7569_resize DSCN7571-1_resize DSCN7571_resize DSCN7572_resize DSCN7574_resize DSCN7575_resize DSCN7576_resize DSCN7577_resize DSCN7578_resize DSCN7579_resize DSCN7580_resize DSCN7581_resize DSCN7582_resize DSCN7583_resize DSCN7584_resize DSCN7585_resize DSCN7586_resize DSCN7587_resize DSCN7588_resize DSCN7589_resize DSCN7590_resize DSCN7591_resize DSCN7592_resize DSCN7593_resize


เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.โดยมี พลเอก ชาตรี ศิรศรัณย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. บก.ทท.