DSCN9866 DSCN9838 DSCN9839 DSCN9841 DSCN9842 DSCN9843 DSCN9845 DSCN9846 DSCN9847 DSCN9848 DSCN9849 DSCN9850 DSCN9851 DSCN9852 DSCN9853 DSCN9854 DSCN9855 DSCN9856 DSCN9857 DSCN9858 DSCN9859 DSCN9860 DSCN9861 DSCN9862 DSCN9863 DSCN9864 DSCN9865
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พล.อ.ท. สุรเชษฐ ทองสลวย ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนงานกิจกรรมพิเศษ ให้กับมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.