PIC_0511 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 PIC_0493 PIC_0494 PIC_0495 PIC_0496 PIC_0497 PIC_0498 PIC_0499 PIC_0501 PIC_0502 PIC_0503 PIC_0504 PIC_0505 PIC_0506 PIC_0508 PIC_0509 PIC_0510

เมื่อ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗  โดยมี พล.อ.อ. บุญยฤทธิ์  เกิดสุข เป็นประธานอนุกรรมการฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔  อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย  กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
๑. คำสั่ง  มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๗ ลง  ๘ ก.ย.๕๗
๒. ระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ.๒๕๕๖
      - ระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาศิษย์เก่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี พ.ศ.๒๕๕๓
      - ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือศิษย์เก่า รร.ตท. ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
๓. แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น และการลงคะแนน
๒. รายชื่อศิษย์เก่าฯ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อรับรางวัลจักรดาวสดุดี
๓. การช่วยเหลือศิษย์เก่า รร.ตท. ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ