DSCN9913 DSCN9872 DSCN9873 DSCN9874 DSCN9875 DSCN9876 DSCN9877 DSCN9879 DSCN9880 DSCN9881 DSCN9883 DSCN9884 DSCN9885 DSCN9886 DSCN9887 DSCN9888 DSCN9889 DSCN9890 DSCN9891 DSCN9892 DSCN9893 DSCN9894 DSCN9895 DSCN9896 DSCN9897 DSCN9898 DSCN9899 DSCN9903 DSCN9904 DSCN9905 DSCN9906 DSCN9907 DSCN9909 DSCN9910 DSCN9911
๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ ของมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. โดยมี พล.อ.ทวีป  เนตรนิยม      ผบ.นทพ. /ประธานอนุกรรมการจัดหารายได้  เป็นประธานการประชุมฯ  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗     เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดหารายได้ ให้กับมูลนิธิ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ทุพพลภาพ และครอบครัวของศิษย์เก่าที่เสียสละขีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเตรียมทหารที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, การให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นค่าใช่จ่าย ในการจัดงานเกียรติยศจักรดาว เนื่องในวันคล้ายวันสถปนา รร.ตท. เป็นประจำทุกปี