301159-1 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0081 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0099 DSC_0100
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดประชุมวิสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม บก.ทท. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท. ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท. ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณา เพื่อหาผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้วยมติเสียงข้างมากในที่ประชุม ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปี ๒๕๖๐