:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๕๘
 
ลำดับ รายนาม
พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะิ
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
๑๐ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๑๑ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
๑๒ พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
๑๓ นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร
๑๔ พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง
๑๕ นาวาโทธรรมนูญ วรรณา
๑๖ พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ