:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๕๙
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
พลเอก ธีรชัย นาควานิช
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์