:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๑
 
ลำดับ รายนาม
พลโท นริศ ศรีเนตร
พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
พลเอก วิลาศ อรุณศรี
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
พลเอก ชนะทัพ อินทรามระ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑๐ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
๑๑ พลตำรวจตรี สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
๑๒ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
๑๓ นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว
๑๔ พลตำรวจตรี กรชัย คล้ายคลึง
๑๕ พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
๑๖ พลตำรวจโท เขมรินทร์ พิศมัย