:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๒
 
ลำดับ รายนาม
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
พลเอก อักษรา เกิดผล
พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล
๑๐ พลเอก ธงชัย สาระสุข
๑๑ พลโท สุพจน์ มาลานิยม
๑๒ นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
๑๓ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว
๑๔ พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา