:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๓
 
ลำดับ รายนาม
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
พลเอก นพดล โชติศิริ
พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์
พลเอก วิชัย แชจอหอ
พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม
นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ
พันเอก คมกฤช รัตนฉายา
๑๐ นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ