:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี ๖๔
 
ลำดับ รายนาม
พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
พลเอก ธรรมนูญ วิถี
พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว
นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ธนากร พีระพันธุ์
นาวาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินัย มุ่งสันติสุข