:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๕๗
 
ลำดับ รายนาม
พ.อ.ศิวัช ศรีอุปโย
พ.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท
น.อ.ชัยสิทธิ์ เตชะสว่างวงศ์
พ.ต.ท.อนาวิล อาคุณซาดา
พ.ต.ท.จงสฤษฏ์ คงผล