:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๕๙
 
ลำดับ รายนาม
นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา
นาวาเอก สกนธ์ ชัยวนนท์
นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์