:: มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ::
รายนามผู้รับรางวัลจักรดาวสดุดี ปี ๖๐
 
ลำดับ รายนาม
พลตรี นพพร เรือนจันทร์
นาวาอากาศตรี พสิษฐ์ เตชะเสน
เรืออากาศเอก อลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง
นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี